Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja na rok 2017/2018

 

Kryteria rekrutacji 2017/2018

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji

 

Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Podobnie jak w latach poprzednich Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy.
Miejsca dla dzieci są przewidziane w przedszkolach samorządowych, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz wyłonionych w drodze konkursu przedszkolach niepublicznych, w których zostały zagwarantowane miejsca dla dzieci - mieszkańców  naszej Gminy, z których to miejsc przedszkolaki będą korzystały dokładanie na takich samych zasadach, na jakich korzystają dzieci w przedszkolach samorządowych.  

 

KONTYNUACJA
Dzieci z roczników 2011, 2012, 2013 i 2014 już teraz korzystające z edukacji przedszkolnej w placówce Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA
Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.  
Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym  w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2017 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:
1)    po 18 kwietnia 2017 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
2)    podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
3)    warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
4)    od dnia 2 maja (ok 10.00) do dnia  18 maja 2017  do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi , wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
5)    zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
6)    najpóźniej do dnia 18 maja 2017 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
7)    w dniu 2 czerwca 2017 po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
8)    do dnia 9 czerwca do godziny 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;
9)    rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

HARMONOGRAM
Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu
o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia NR 0050.27.2017 Burmistrza Radzymina z 27 marca 2017 r.

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie w przedszkolach deklaracji kontynuacji

20.04.2017 r.

28.04.2017 r.

 

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli
lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli lub szkół


Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków

02.05.2017 r.

od godz. 08.00

18.05.2017 r.
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12.00)

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

02.06.2017 r. do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

05.06.2017 r.

09.06.2017 r.
do godz. 16:00

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach

16.06.2017 r. do godz. 14:00

 

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej

07.08.2017 r.

18.08.2017 r.


KRYTERIA REKRUTACJI
O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe  -  wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Kryteria samorządowe - wynikające z uchwały NR 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub kandydat, który jest wychowywany przez samotnego pracującego lub studiującego rodzica.
 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się  oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.


POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl.

 

 

................................................................................................................

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

w związku z wejściem w życie 16 stycznia 2017 r. art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy rekrutacji ulegają przesunięciu.

Na rok szkolny 2017/2018 terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku. Do tego dnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji na rok 2017/2018, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole będą mieli możliwość złożenia na rok szkolny 2017/2018 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych     w szkole.

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz  na stronach przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.