Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 9

Adres e-mail do nauczycieli grupy:

magdaw_kasiab.pp2@wp.pl

                                                 Wychowawcy grupy IX:
                                                               Katarzyna Bulik
                                                            Magdalena Wilkowska

Tematy kompleksowe:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania w lesie

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka na miesiąc:

Październik

    
Językowo-literacka i słuchowa    
Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
Wypowiada się na interesujący je temat.
Wypowiada się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu.
Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
Rozumie pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, dżungla, jesienne przetwory, pasja.
Recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią.
W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne; wciela się w rolę.
Opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach.
Układa zdania na określony temat.
Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.
 Rozpoznaje głoski a, l, m i wyodrębnia je w nagłosie i w wygłosie.
Rozumie, co oznacza rymowanie. Wskazuje słowa rymujące się.
Czyta globalnie wyrazy: aparat, las, mama.

Społeczno- przyrodnicza    
Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.
    W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.
    Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach; samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach.
    Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
    Przestrzega ustalonych reguł podczas gier.
    Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.
    Samodzielnie zdejmuje i zakłada buty, odzież wierzchnią; samodzielnie przebiera się do zajęć gimnastycznych.
    Jest samodzielne w łazience.
    Wie, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się odpowiednim do pogody.
    Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.
    Potrafi wskazać ubrania stosowne do pogody.
    Rozpoznaje przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarkę.
    Określa rolę przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarki.
    Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
    Dokonuje porównania wyglądu parku i lasu jesienią oraz w innych porach roku.
    Wymienia i wskazuje części lasu.
    Dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
    Różnicuje drzewa liściaste i iglaste.
    Podaje nazwy niektórych gatunków drzew i ich owoców; zna niektóre gatunki grzybów.
    Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste przetwory.
    Wymyśla zasady gier i zabaw.
    Wie, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.

Matematyczna    
Orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.
    Wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą; lewą rękę oznacza za pomocą frotki.
    Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
    Wskazuje i podaje nazwy części ciała swojego i drugiej osoby.
    Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.
    Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.
    Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (dary sadu, dary lasu).
    Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne.
    Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.
    Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.
    Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
    Potrafi użyć liczebnika głównego i porządkowego 1.
    Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna    
Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu.
    Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
    Rysuje i maluje na dowolny temat.
    Komponuje makietę lasu.
    Lepi z plasteliny, modeliny i innych mas plastycznych.
    Komponuje obrazki z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.
    Swobodnie posługuje się kredkami.
    Koloruje rysunki konturowe.
    Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
    Podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać, by powstał kolor zielony i pomarańczowy; podaje nazwy kolorów powstałych w wyniku zmieszania farb.
    Tworzy prace plastyczne w małych zespołach – tworzy kompozycje z przygotowanych elementów.
    Kreśli według wzoru linie i ornamenty na tabliczce suchościeralnej.

Muzyczna    
Śpiewa piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie.
    Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
    Odtwarza rytm podany przez N.

Ruchowo-zdrowotna    
Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
    Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.
    Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
    Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych.
    Bawi się w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.
    Odczytuje sens informacji na niektórych reklamach i znakach.
    Wie, jak należy dbać o własne zdrowie.
    Wie, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.
    Potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112.
    Przygotowuje potrawy pod nadzorem N. i serwuje innym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.