Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 9

Grupa IX  

"Misie"

Wychowawcy: 
 
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl

Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl

 

Tematy kompleksowe:        

 

  1. W przedszkolu.
  2. Moja miejscowość.
  3. Ja, ty i środowisko.
  4. Dary jesieni na talerzu

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC CZERWIEC – GRUPA IX

„MISIE”

Rodzaj aktywności

Przewidywane osiągnięcia

 
 

Językowo-literacka i słuchowa

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

 

Wypowiada się na interesujący je temat.

 

Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

 

Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

 

Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

 

W sposób kulturalny wyraża własne opinie.

 

Różnicuje pojęcia: owoce, warzywa, owoce krajowe, owoce egzotyczne, sygnalizator, zebra itp.

 

W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.

 

Zadaje pytania w sposób zrozumiały.

 

Układa zdania na określony temat.

 

Wyodrębnia słowa w zdaniu.

 

Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.

 

Rozpoznaje głoskę o, wyodrębnia ją w nagłosie.

 

Wskazuje słowa rymujące się.

 

Czyta globalnie swoje imię oraz wyrazy: Pak, dom, oko, ucho, nos, owoce.

 

Społeczno- przyrodnicza

Zna i wskazuje swój znaczek w szatni, łazience itp.

 

Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.

 

W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.

 

Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości.

 

Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.

 

Przestrzega ustalonych reguł podczas gier.

 

Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.

 

Wymienia pomieszczenia w przedszkolu oraz ich przeznaczenie.

 

Samodzielnie zdejmuje i zakłada buty.

 

Jest samodzielne w łazience.

 

Podaje nazwy podstawowych zmysłów człowieka.

 

Łączy pojęcia: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok z odpowiednim zmysłem.

 

Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

 

Zna swój adres i wie, komu należy go podawać, a komu nie.

 

Rozpoznaje przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.

 

Określa rolę przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.

 

Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zna alarmowe numery telefonów.

 

Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

 

Dokonuje porównania środowiska wiejskiego i miejskiego – wskazuje podobieństwa i różnice w zabudowie i czynnościach (zawodach) ludzi.

 

Wskazuje i podaje nazwy części ciała swojego i drugiej osoby.

 

Dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.

 

Wskazuje i podaje nazwy części jadalnych w warzywach.

 

Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste surówki i sałatki.

 

Rozumie i wyjaśnia pojęcie: segregowanie śmieci.

 

Wymienia powody, dla których nie należy zaśmiecać środowiska.

 

Matematyczna

Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.

 

Wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą; lewą rękę oznacza za pomocą frotki.

 

Podaje nazwy podstawowych figur geometrycznych.

 

Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwiema figurami.

 

Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.

 

Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (samochody, klocki, zabawki itp.).

 

Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy mniejszy.

 

Łączy pojęcia przeciwstawne.

 

Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.

 

Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.

 

Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 

Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.

 

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.

 

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

 

Rysuje i maluje na dowolny temat.

 

Komponuje postać według wzoru.

 

Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.

 

Swobodnie posługuje się kredkami.

 

Koloruje rysunki konturowe.

 

Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

 

Tworzy prace plastyczne w małych zespołach – tworzy kompozycje   z przygotowanych przez N. elementów.

 

Nadaje nazwy i tytuły swoim dziełom.

 

Muzyczna

Śpiewa piosenki Ogórek wąsaty, WBoogie-boogie w grupie                            i indywidualnie.

 

Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

 

Odtwarza rytm podany przez N.

 

Ruchowo-zdrowotna

Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.

 

Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

 

Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.

 

Bawi się w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w sposób bezpieczny.

 

Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych.

 

Właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę.

 

Wie, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.

 

Przygotowuje potrawy pod nadzorem N. i serwuje innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.