Godło Polski
1
2
lato-grupa-3
lato-grupa-4
5
6
lato-grupa-7
lato-grupa-8
lato-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 9

Adres e-mail do nauczycieli grupy:

magdaw_kasiab.pp2@wp.pl

 

  Wychowawcy grupy IX:
     Katarzyna Bulik
     Magdalena Wilkowska
 

Tematy kompleksowe:

1. Nasze ulubione baśnie

2. Karnawał

3. W dawnych czasach i baśniach

4. Kiedy patrzę w niebo

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka na miesiąc:

 

LUTY


Językowo-literacka i słuchowa
Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
Wypowiada się na interesujący je temat.
Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
Recytuje z pamięci wiersze.
Rozumie znaczenie pojęć: teatr cieni, karnawał, prehistoria, skamielina, dinozaury, jaskiniowcy, archeolog, kosmos, planety, gwiazdy.
Ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje.
Układa zdania na określony temat.
Wyodrębnia słowa w zdaniu.
Dokonuje analizy i syntezy sylabowej.
Wyróżnia głoski w nagłosie.
Wskazuje słowa rymujące się.

Społeczno-przyrodnicza    
Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.
W sposób kulturalny zwraca się do dzieci i osób dorosłych.
Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach; samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach.
Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych podczas balu karnawałowego.
Przestrzega zasad podczas gier planszowych.
Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w kodeksie przedszkolnym.
Samodzielnie zdejmuje i zakłada buty, odzież wierzchnią; samodzielnie przebiera się do zajęć gimnastycznych.
Jest samodzielne w łazience.
Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych.
Podaje nazwy planet w Układzie Słonecznym.
Rozumie i wyjaśnia znaczenie pojęcia: archeolog.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.
Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i podaje ich nazwy; wie, co to jest przedwiośnie.
Wyjaśnia pojęcie: eksperyment.

Matematyczna    
Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
Wskazuje stronę prawą i lewą; lewą rękę oznacza za pomocą frotki.
Dobiera obrazki tak, by pasowały do siebie; uzasadnia swój wybór.
Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.
Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane dwie cechy.
Próbuje określić część wspólną.
Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.
Posługuje się dominem, sprawnie przelicza liczbę oczek na ściankach.
Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne.
Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.
Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.
Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
    
Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna    
Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu.
Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
Rysuje i maluje na dowolny temat.
Podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc makietę Układu Słonecznego.
Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych, np. piasek, węgiel, kamienie, sól itp.
Swobodnie posługuje się kredkami.
Lepi ze śniegu w trakcie zabaw dowolnych.
Koloruje rysunki konturowe.
Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
Kreśli linie ukośne, pętelki na ograniczonej powierzchni.
Tworzy pracę plastyczną w małym zespole – tworzy kompozycje z przygotowanych przez N. elementów.
Kreśli według wzoru linie, ornamenty na tabliczce suchościeralnej.

Muzyczna    
Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
Samodzielnie tworzy muzykę, wykorzystując instrumenty perkusyjne.
Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.
    
Ruchowo-zdrowotna    
Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych i bieżnych.
Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.
Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń.
Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.
Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.
Dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania.


 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.