Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 1

Wychowawcy:

Anna Białkowska

Wiesława Kraszewska

p2kraszewskaw@o2.pl

Nauczyciel wspomagający:

Małgorzata Kujawa

Tydzień 13. CZEKAMY NA MIKOŁAJA                                                           

Drodzy Rodzice!

Mikołajki to radosny czas! I znakomita okazja, by kształtować w dzieciach radość zarówno bycia obdarowywanym, jak i obdarowywania innych.

Warto przy tym pamiętać, by od najmłodszych lat uczyć dzieci właściwego stosunku do rzeczy materialnych. Każdy człowiek ma potrzebę posiadania rzeczy, ma również potrzebę, by inni szanowali jego własność. Poprzez posiadane przedmioty ludzie zaspokajają potrzebę uznania, potrzeby estetyczne, i wprost potrzebę posiadania. Tej ostatniej nie należy nadmiernie rozbudzać, nie należy uczyć posiadania dla samego posiadania. Należy natomiast uczyć poszanowania dóbr materialnych, właściwego do nich stosunku. Cóż to może oznaczać w praktyce?

Na przykład nie niszczenie ich dla samego niszczenia, cieszenie się z posiadanych rzeczy, ale nie przechwalanie się nimi. Chodzi bowiem o to, by dziecko szanując posiadane rzeczy materialne, jednocześnie nie przywiązywało do nich nadmiernej wagi, aby nie mierzyło wartości

własnej i wartości drugiego człowieka na podstawie tego, co posiada. I jeszcze, warto przy tym uczyć od najmłodszych lat mądrego dzielenia się tym, co posiadamy. Codzienne obcowanie z koleżankami i kolegami stwarza doskonałe okazje, by ćwiczyć się w tej umiejętności.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, współczucie, marzenia, obdarowywanie.

Uczymy tego, co najważniejsze:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów m.in. poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja,

oglądanie dekoracji świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków;

– kształtowanie empatii dla innych, gdy przeżywają smutne chwile;

– kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych;

– rozwijanie poczucia wartości m.in. poprzez dzielenie się na forum grupy własnymi marzeniami i pragnieniami;

– rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat

z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

– rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej, orientacji na kartce

z wykorzystaniem jej całej powierzchni, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko;

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków m.in. poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego

utworu, opowiadanie o swoich marzeniach i pragnieniach; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej m.in. usprawnianie

wszystkich ruchomych narządów artykulacyjnych, prawidłowa artykulacja dźwięku [cz];

– rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń; rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej

m.in. poprzez domyślanie się treści obrazka na podstawie fragmentu, odtwarzanie z pamięci szczegółów obrazka; poznanie

graficznego obrazu głoski m (liter m, M) oraz podpisów do obrazków (np. Mikołaj, sanie); rozwijanie wrażliwości oraz analizy

i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez tworzenie słów rozpoczynających się określoną sylabą, wysłuchiwanie

głoski m w słowach;

– rozwijanie: ekspresji muzycznej i wyobraźni ruchowej m.in. poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu; uwrażliwianie na różne

barwy dźwięku; ekspresji plastycznej m.in. poprzez odzwierciedlanie marzeń w formach plastycznych;

– wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 7 i jej graficznego obrazu; porównywanie wzrastającej wielkości; kształtowanie pojęcia

stałości liczby niezależnie od zmian w układzie elementów; tworzenie rytmicznego układu elementów.

Jak wspierać dziecko?

Mikołajki są znakomitą okazją, by rozwijać w dziecku nie tylko radość bycia obdarowywanym, ale także radość obdarowywania innych.

Warto więc zachęcić dziecko, aby przygotowało drobny prezent dla kogoś, najpierw zastanawiając się, co może sprawić radość tej osobie.

Warto porozmawiać o... pragnieniach!

Warto porozmawiać z dzieckiem o jego pragnieniach, możliwości lub nie ich spełnienia. Warto pomóc dziecku określić, czy warto dążyć

do realizacji tych pragnień, a jeśli tak, pomóc wyznaczyć kolejne kroki i wesprzeć je w konsekwentnym działaniu. Pamiętając oczywiście,

że cele muszą być „szyte na miarę” i nie powinny być zbyt odległe. Warto uświadamiać dziecku, że inni także mają pragnienia...

Warto poczytać...

L. Olsson, Wierzcie w Mikołaja, Zakamaraki.

 

Tydzień 14. CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

 

Drodzy Rodzice!

Zbliżają się święta. W wielu domach panują podobne obyczaje związane z tradycją obchodzenia świąt, a w wielu zwyczaje bywają różne

od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Miniony tydzień był okazją, by dzieci mogły dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi

z obchodzeniem świąt, wysłuchać opowieści koleżanek i kolegów, poznać tradycje dawniejsze i współczesne, złożyć sobie nawzajem życzenia. Wszystko to buduje w dzieciach nastrój oczekiwania, sprzyja wyrażaniu własnych uczuć i pozwala dzielić oczekiwanie z innymi ludźmi. A zetknięcie się z tym, co „inne niż to, co znam i czego doświadczam”, uczy otwartości i wrażliwości na różnorodność. I w ten sposób dzieci uczą się poszanowania i pielęgnowania tradycji oraz tego, że tradycje mogą być różne...

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, życzliwość, tradycja, święta, różnorodność, twórczość...

Uczymy tego, co najważniejsze:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów m.in. poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta,

oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczenia z obchodzenia świąt;

– rozwijanie postawy otwartości na innych m.in. poprzez przybliżanie dzieciom różnych tradycji świąt Bożego Narodzenia, uważne

słuchanie wypowiedzi koleżanek i kolegów na temat świątecznych zwyczajów w ich rodzinach;

– rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach i stosowanie

zwrotów grzecznościowych, proszenie i dziękowanie za pomoc, składania życzeń;

– rozwijanie poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas wytwarzania prac plastycznych wg własnego pomysłu, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami na forum grupy;

– rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań N., wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem

płynności mówienia i panując nad swoim głosem, uważne słuchanie wypowiedzi.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

– rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej całego ciała, poczucia rytmu; orientacji przestrzennej, używając określeń: z lewej /

prawej strony na dole / na górze, na środku; orientacji na kartce, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez

 

rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, kreślenie linii prostych poziomych i pionowych;

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków m.in. poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia; wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematami np.: podłaźnik, snop zboża, listonosz, segregowanie; ćwiczenia z zakresu profilaktyki

logopedycznej m.in. usprawnianie wszystkich narządów artykulacyjnych;

– rozwijanie uwagi i pamięci m.in. poprzez wskazywanie, który obrazek zniknął, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń;

rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez poznanie graficznego obrazu głoski a (liter a, A) oraz

podpisów do obrazków (np. aniołek, makowiec, karp, pierogi), próby rozpoznawania i nazywania liter oznaczających samogłoski, odwzorowywanie obrazka; rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie

samogłosek, wyodrębnianie i liczenie dźwięków;

– poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia świąt Bożego Narodzenia dawniej i dziś, tego, w jaki sposób kartka pocztowa trafia od nadawcy do adresata;

– rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez opowiadanie historyjki obrazkowej z użyciem określeń: najpierw, później, na końcu, tworzenie rytmicznego układu elementów; ćwiczenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie,

dopełnianie zbioru elementów do 7; wyodrębnianie kształtów okrągłych i podłużnych.

Jak wspierać dziecko?

Przedświąteczny czas jest czasem oczekiwania. Dzieci są niezwykle podekscytowane w tym okresie. Warto wykorzystać ten czas

na rozmowy i wspólne przygotowywanie świąt, mimo iż zwykle końcówce roku towarzyszy ogrom napięć w miejscach pracy, pośpiech,

tłumy ludzi w sklepach... Warto zatrzymać się na chwilę i wspólnie z dzieckiem przeżywać to oczekiwanie, budować radość

wspólnego

świętowania. Warto je włączyć w przygotowania do świąt – robienie porządków, przygotowywanie posiłków, pakowanie

prezentów...

Warto porozmawiać o... tym, że tradycje są różne!

Warto zadbać o to, by świadomie kształtować w dzieciach wrażliwość na różnorodność otaczającego świata. Dzieci powinny uczyć się

tradycji, które są pielęgnowane w rodzinie, ale jednocześnie uczyć się tego, że tradycje i obyczaje bywają różne zarówno na świecie, jak

w naszym kraju.

Warto poczytać...

Z. Stanecka, Basia i Boże Narodzenie, Lektor Klett i Egmon

 

 

Tydzień 15. JUŻ ZIMA

 

Drodzy Rodzice!

Rozbudzając w dzieciach pragnienie czytania książek, rozbudzamy w nich gotowość do nauki czytania i pisania! Dzieci na ogół bardzo

wcześnie są zainteresowane czytaniem, są zafascynowane znakami graficznymi, które widzą wokół siebie – w książce, na szyldach czy

reklamach. Same dopytują o to, co „tam jest napisane”, pytają o litery i próbują odczytywać proste wyrazy. Lubią oglądać ilustracje,

opowiadać o tym, co się na nich dzieje, wyszukiwać szczegóły. Warto to zafascynowanie pielęgnować. Czytanie dziecku i wspólne oglądanie ilustracji przygotowuje je do samodzielnego czytania i pisania, rozwija wyobraźnię, uczy przewidywania, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę i pamięć, wzbogaca słownictwo, uczy posługiwania się językiem... Do każdej usłyszanej historii umysł dziecka „opracowuje” obrazy – w oparciu o to, co zostało mu podane, ale też w oparciu o własne doświadczenia. Rozmowa o przygodach bohaterów, ich zachowaniach, wyborach, decyzjach i konsekwencjach uczy krytycznego myślenia, mądrości życiowej i wrażliwości moralnej. Czytając dziecku i rozmawiając z nim dokonujemy niezwykłej inwestycji – otwieramy je na świat, rozbudzamy zainteresowania, kładziemy podwaliny do samodzielnego kształcenia.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina, współdziałanie, książki...

Uczymy tego, co najważniejsze:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

– pobudzanie naturalnej ciekawości świata, budzenie zainteresowania książkami m.in. poprzez oglądanie różnych książek, wskazanie

na książkę jako źródło wiedzy oraz przyjemność przeżywania przygód różnych bohaterów;

– budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z porą zimową;

– rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez uważne słuchanie, zapamiętywanie i wykonywanie instrukcji; rozwijanie

odwagi wypowiadania się, gdy trzeba się podzielić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;

– budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez budowanie zrozumienia zasad zachowania ostrożności w zimie.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej oraz na kartce, sprawności manualnej i koordynacji

ręka-oko m.in. poprzez posługiwanie się nożyczkami, rysowanie na ograniczonej przestrzeni;

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez rozpoznawanie śladów na śniegu,

podpisów do obrazków (np. bałwan, sanki, płatki); rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego

– m.in. poprzez dzielenie wyrazów na sylaby i składanie wyrazów z sylab;

– rozbudzanie wrażliwości literackiej poprzez dostarczanie okazji do słuchania utworów; rozwijanie zainteresowania książką jako

źródłem wiedzy i budzenie przyjemności przeżywania przygód i poznawania świata dzięki książkom;

– rozwijanie umiejętności obserwowania otoczenia i dostrzegania zmian w otoczeniu;

– rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków m.in. poprzez wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk, obserwowanie i opisywanie

zmian zachodzących podczas eksperymentów, opisywanie zimowego krajobrazu; wzbogacanie słownika o wyrazy związane

z tematami zajęć np.: szron, zamarzanie, (śnieg) skrzypi, skrzy się, (płatki) wirują;

– rozwijanie kreatywności, wyobraźni ruchowej m.in. poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu;

– poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zmian zachodzących pod wpływem mrozu, niepowtarzalności kształtu

płatków śniegu; poznanie sposobu odczytywania temperatury na termometrze zaokiennym;

– rozwijanie myślenia logicznego m.in. poprzez dobieranie w pary obrazków, których nazwy są przeciwstawne, wskazywanie niedorzeczności na obrazkach, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych; wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 8 i jej graficznego

obrazu; doskonalenie umiejętności przeliczania; kojarzenie liczby elementów z cyfrą; odrzucanie elementów, aby pozostało tyle,

ile wskazuje liczba kropek i cyfra; stopniowane pojęć wielkościowych; kształtowanie umiejętności podziału zbioru na podzbiory;

różnicowanie długości: krótki, dłuższy, długi.

Jak wspierać dziecko?

Zanim dzieci trafią do szkoły, powinny się nauczyć przestrzegać podstawowych zasad kultury słuchania i mówienia. Trzeba zadbać o to,

by umiały słuchać z uwagą, swobodnie się wypowiadać, zadawać pytania i odpowiadać napytania, a przy tym, by były rozumiane przez

innych. Warto więc, aby dziecko na co dzień doświadczało tego, że kiedy mówi, jest wysłuchane i rozumiało, że kiedy ktoś mówi do niego,

trzeba słuchać z uwagą, oraz by miało okazję dzielić się swoimi spostrzeżeniami, zdawać pytania i usłyszeć odpowiedzi.

Warto porozmawiać o... książkach!

Warto czytać z dzieckiem książki, oglądać je, rozmawiać o tym, czego wysłuchały lub co przeczytały, zachęcać, by dzieliły się swoimi wrażeniami

i dzielić się własnymi. Warto wzbogacać biblioteczkę dziecka, rozmawiać na temat ulubionych książek, bohaterów i ich przygód...

Warto poczytać... ulubioną książkę dziecka!

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.