Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 1

Grupa I

" Pszczółki"

Wychowawcy:

 Małgorzata Lis

 Katarzyna Adamkiewicz

 

PLAN PRACY 

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesienią w parku
 3. Jesienią w lesie
 4. Przygotowania do zimy

          Przewidywane osiągnięcia:

 

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Wypowiada się na interesujący je temat.
 • Wypowiada się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu.
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
 • Rozumie pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, dżungla, jesienne przetwory, pasja.
 • Recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią.
 • W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne; wciela się w rolę.
 • Opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach.
 • Układa zdania na określony temat.
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów.
 • Rozpoznaje głoski a, l, m i wyodrębnia je w nagłosie i w wygłosie.
 • Rozumie, co oznacza rymowanie. Wskazuje słowa rymujące się.
 • Czyta globalnie wyrazy: aparat, las, mama.
 • Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.
 • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach;
 • samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Przestrzega ustalonych reguł podczas gier.
 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.
 • Samodzielnie zdejmuje i zakłada buty, odzież wierzchnią;
 • samodzielnie przebiera się do zajęć gimnastycznych.
 • Jest samodzielne w łazience.
 • Wie, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem,
 • ruchem, ubieraniem się odpowiednim do pogody.
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu,
 • spacerach, wycieczkach.
 • Potrafi wskazać ubrania stosowne do pogody.
 • Rozpoznaje przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarkę.
 • Określa rolę przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarki.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Dokonuje porównania wyglądu parku i lasu jesienią oraz w innych porach roku.
 • Wymienia i wskazuje części lasu.
 • Dostrzega i podaje nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 • Różnicuje drzewa liściaste i iglaste.
 • Podaje nazwy niektórych gatunków drzew i ich owoców; zna niektóre gatunki grzybów.
 • Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste przetwory.
 • Wymyśla zasady gier i zabaw.
 • Wie, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.
 • Wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą;
 • lewą rękę oznacza za pomocą frotki.
 • Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
 • Wskazuje i podaje nazwy części ciała swojego i drugiej osoby.
 • Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (dary sadu, dary lasu).
 • Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne.
 • Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu-, trzyelementowy.
 • Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Potrafi użyć liczebnika głównego i porządkowego 1.
 • Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.
 • Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Komponuje makietę lasu.
 • Lepi z plasteliny, modeliny i innych mas plastycznych.
 • Komponuje obrazki z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.
 • Swobodnie posługuje się kredkami.
 • Koloruje rysunki konturowe.
 • Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać, by powstał kolor zielony i pomarańczowy; podaje nazwy kolorów powstałych w wyniku zmieszania farb.
 • Tworzy prace plastyczne w małych zespołach – tworzy kompozycje z przygotowanych elementów.
 • Śpiewa piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Odtwarza rytm podany przez  nauczyciela
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń.
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Bawi się w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.
 • Odczytuje sens informacji na niektórych reklamach i znakach.
 • Wie, jak należy dbać o własne zdrowie.
 • Wie, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.
 • Potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112.
 • Przygotowuje potrawy pod nadzorem nauczyciela. i serwuje innym.

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.